RGB-RING

sinds 1989

Erkende therapeuten en zorgverlenders in Nederland

REGISTRATIE INSTITUUT
    NATUURGERICHTE
 GEZONDHEIDSKUNDE

Overheid

Hoe kijkt de overheid tegen de natuurgerichte gezondheidszorg aan? De Wet Thorbecke, de Wet BIG en andere zaken die hierop van invloed zijn.

Is natuurgerichte gezondheidszorg wel legaal?
Sinds de invoering van de Wet Beroepsuitoefening in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) in 1993 is de beoefening van de natuurgerichte gezondheidszorg of natuurgeneeskunde legaal, uitgezonderd bepaalde handelingen die uitsluitend door daartoe bevoegde beroepsbeoefenaren worden verricht. Deze acht reguliere beroepen zijn: arts, tandarts, apotheker, klinisch psycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige.

De Wet BIG 
De Wet BIG komt er op neer, dat niet-artsen hun beroep mogen uitoefenen zonder daartoe een formele bevoegdheid te hebben verkregen. De Wet BIG legt daarbij vast welke medische handelingen voorbehouden zijn aan artsen en overige in de wet genoemde beroepen.

Daarmee erkent men in feite dat er twee mogelijkheden zijn: reguliere en natuurgerichte gezondheidszorg, elk met hun eigen behandelingen en geneeswijzen.

De Wet BIG is een kaderwet, die alleen de grote lijnen aangeeft. Veel zaken moeten nog officieel worden geregeld bij Algemene Maatregel van Bestuur.

Schade is strafbaar 
De Wet BIG bepaalt ook dat het toebrengen van schade aan iemands gezondheid strafbaar is. Hiervoor is speciale tuchtrechtspraak in het leven geroepen, die alleen van toepassing is op reguliere geneeswijzen. Stichting RING heeft daarom voor haar aangesloten zorgverleners en hun cliënten onafhankelijk overkoepelend Klachten- en Tuchtrecht in het leven geroepen.

De term ‘alternatieve geneeswijzen’ 
De term ‘natuurgerichte gezondheidszorg’ dekt de lading van alle niet-reguliere geneeswijzen beter dan ‘alternatieve geneeswijzen’. Vroeger werden alle geneeswijzen die niet-regulier waren ‘alternatief’ genoemd. Dat was het gevolg van de Wet Thorbecke (1865), die stelde dat alleen mensen die een universitaire  studie geneeskunde hadden afgerond, de naam ‘arts’ mochten dragen en als enigen de geneeskunst mochten uitoefenen. Alle geneeswijzen en therapieën die niet door een arts werden uitgeoefend, vielen sindsdien wettelijk buiten de boot. Ook al waren ze in de 18e eeuw zeer populair.

Overheid en wetgeving 
Hoewel de gestaag groeiende groep natuurgenezers door de overheid wordt gedoogd, houden sinds de jaren vijftig diverse commissies zich bezig met de vraag: hoe stellen we regels op voor niet-gekwalificeerde artsen die zich met geneeskunst bezighouden? Zoals dar zijn:

1952: Rapport Brutel de la Rivièr. (Wat komt hieruit?)

1963: Advies om de Wet Uitoefening geneeskunst (WUG) op te heffen (advies niet gevolgd).

1965: Rapport van de Commissie Peters: advies om een niet-arts alleen dan strafbaar te stellen, indien deze schade toebrengt aan de volksgezondheid.

1967: Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening (Commissie de Vreeze), die komt met het voorstel van de Wet BIG. 

1977: De Staatscommissie Alternatieve Geneeswijzen (NL), (Commissie Muntendam) komt met het advies na te gaan of erkenning van alternatieve geneeswijzen mogelijk is.

1990: Commissie Menges, die ervoor pleitte om door groeperingen van alternatieve genezers beroepsprofielen, opleidingsprofielen en landelijke registratiesystemen te laten ontwikkelen.

1993: Wet BIG van kracht. 

Lees verder...

Overzicht aangesloten Beroepsorganisaties

BST-logo BSW-logo NVBH-logovleugelslang-logo carolina-logo TEKENTAAL-logo NCSV-logo KATA-logo VV&H-logo  ontspanningtherapie-logo spatader-logo spychosofia BHET-LOGO

Deze website verschaft informatie over RING. 

RING hanteert voor
‘therapeut’ ook 
‘zorgverlener’.

Contact:
Stichting RING
Beilerstraat 7
7933 TS Pesse
Tel. 0528 - 24 21 06
info@ringregister.nl