RGB-RING

sinds 1989

Erkende therapeuten en zorgverlenders in Nederland

REGISTRATIE INSTITUUT
    NATUURGERICHTE
 GEZONDHEIDSKUNDE

Beleid & visie

RING werkt constant aan plannen, producten en oplossingen voor zorgverleners, cliënten en organisaties in het natuurgerichte veld. Hier leest u meer over de doelstellingen en filosofie van de RING.

Hoofdtaak van RING
Bescherming, ondersteuning en geloofwaardigheid van de aangesloten natuurgerichte (NG) en complementaire (CG) therapeut. Dat biedt RING sinds 1989 in eerste instantie door aangeslotenen te registreren en certificeren. Elke geregistreerde valt onder Klachten- en Tuchtrecht en is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een en ander vastgelegd in de individuele registratieovereenkomst.

Activiteiten
Na de oprichting in 1989 diende er zoveel tegelijk te gebeuren dat RING besloot te beginnen met iets heel basaals: de ontwikkeling van professionele criteria, bepalingen, huishoudelijke en andere reglementen, voor het registreren van zorgverleners, beroepsorganisaties en opleidingen.
Al snel volgde het opstellen van een goed tuchtreglement en werd een tuchtrechter aangesteld. RING heeft ook steeds als onafhankelijke buffer gefungeerd tussen de geregistreerde en zijn vereniging/organisatie en derden. In de beginjaren was er ook grote behoefte aan voorlichting over natuurgerichte gezondheidszorg. Daartoe is het RING bureau opgericht, dat elke werkdag bereikbaar is van 9 tot 17 uur.

Ordening en bundeling
RING geeft onafhankelijke informatie aan de consument over de geregistreerden. Om toekomst en erkenning voor het gehele NG en CG vakgebied te bevorderen, streeft RING naar ordening en bundeling. Een voorbeeld daarvan is het samenstellen en uitgeven van de KiesWijzer waarin alle behandel- en diagnosevormen in het NG vakgebied vermeld staan, ingedeeld in acht vakgroepen.

Kwaliteit en professionaliteit
Bij Stichting RING staat kwaliteit centraal. Kwaliteit van de zorgverlener is direct verbonden met kwaliteit van zijn opleiding(en), maar ook objectieve toetsbaarheid van deze kwaliteit is van belang. Zowel van opleiding & docent als van de zorgverlener. Op dat terrein valt er nog zeer veel te verbeteren. RING neemt het voortouw hierin, omdat kwaliteitsgaranties hard nodig zijn en in het belang van alle betrokkenen en de branche als geheel.

Motto
ordening, bundeling en kwaliteitsgaranties staan centraal in de ideeën en uitvoering daarvan. RING wil een ieder stimuleren vanuit branchebelang te denken en te handelen. Dit onder het sinds 1992 bestaande RING motto: ‘Samen sterk door eenheid in verscheidenheid’. Daarbij acht RING het van belang dat alles wat bestaande organisaties hebben opgebouwd niet verloren gaat ten gevolge van bundeling en vernieuwing.

Recente ontwikkelingen
RING houdt zich bezig met regelgeving, informatoie, facilitaire ondersteuning voor therapeuten, maar bijvoorbeeld ook met een innovatief registratiesysteem als het Groeipad of het initiëren van daaraan verbonden nieuwe opleidingen. Steeds gaat het om daadwerkelijke vernieuwing.

Overzicht aangesloten Beroepsorganisaties

BST-logo BSW-logo NVBH-logovleugelslang-logo carolina-logo TEKENTAAL-logo NCSV-logo KATA-logo VV&H-logo  ontspanningtherapie-logo spatader-logo spychosofia BHET-LOGO

Deze website verschaft informatie over RING. 

RING hanteert voor
‘therapeut’ ook 
‘zorgverlener’.

Contact:
Stichting RING
Beilerstraat 7
7933 TS Pesse
Tel. 0528 - 24 21 06
info@ringregister.nl